Horst Hamann : Traueranzeige

Veröffentlicht am 27.Oktober 2018

:
lich
änd
t
s
r
stve en,
h
selb
les sprac
l
a
ar nder n,
,
w
e
ten
a
h
tlic itein dacht wein
n
e
h
h
m
d
Eig wir
dlic
nac en un
s
stän
r
das einsam lacht n.
e
stv
e
gem mmen d liebt es selb
l
a
l
n
s
a

u
u
z
war icht
tten
stri ntlich nde n
E
e
g
s
Ei r da
u
–n

keit
bar
ank
D
en
d
d
run und B
e un schie
d
b
u
l
e
i
b
u
G
ard
In L men A rsula r mit ra, Pa Rich
,
e
d
U
h
t
ne frau s-Pe t San rsten
i
o
u
Ehe n Kla iel m mit T
n
h
n
a
o
e
S
el D ore
Enk elin D lf
ten
a
d
n
aum
E k Thor Sigri wand
ierr
ag,
r
r
d
e
e
reit nenfe
un west Anv
F
r
m
et a im U t.
Sch ie alle
find Uhr s stat
r
e
sow
fei 13.30 orium
uer
,
t
Tra .2018 rema
e
i
D 2.11 er K
z
den Görlit
des

nn
a
a9m
018
0.2
H
1
.
st † 1

r
H1o9.3.1929
*

Zurück